Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh
Rozhodná okolnost   Způsob prokázání   Platnost průkazu
1. nezletilé dítě ve společné domácnosti   * rodný list         * trvale do dosažení zletilosti  
a/ vlastní   * úřední doklad o osvojení nebo svěření dítěte do péče    
b/ osvojené     potvrzení zaměstnavatele manžela (manželky), že    
c/ dítě nahrazující péči rodičů     neuplatňuje odpočet    
d/ dítě druhého z manželů          
e/ vnuk, vnučka, nemohou-li snížení uplatnit rodiče                      
2. zletilé studující dítě ve věku do 26 let ve společ.dom. * potvrzení školy nebo učitliště, že se soustavně připra- *  na školní rok (na VŠ - akademický rok)
        vuje na budoucí povolání     pro který bylo vydáno
            * při studiu na zahr. škole též rozhodnutí MŠMT * rozhodnutí MŠMT po celou dobu studia
3. zletilé dítě do 26 let věku, které se nemůže připravo- * potvrzení FÚ podle bydliště zaměstnance   * podle údaje o platnosti na potvrzení FÚ
  vat na budoucí pololání pro nemoc atd. ve spol. dom.                      
4. dítě (ve společ. domácnosti) je držitelem průkazu ZTP/P * předložení průkazu dítěte     *  trvale, není-li platnost průkazu omezena
5. poplatník pobírá plný invalidní důchod nebo částečný ID * rozhodnutí o přiznání důchodu   * trvale  
            * doklad o výplatě důchodu (z pošty, nebo výpis z účtu) * každoročně do 15.února  
6. poplatník je držitelem průkazu ZTP/P * předložení průkazu       * trvale, není-li platnost omezena
7. poplatník splňuje podmínky pro odpočet na invaliditu, * potvrzení FÚ podle bydliště zaměstnance * podle údaje o platnosti na potvrzení FÚ
  ale nepobírá PID ani ČID (např. souběh SD a ID)                      
8. poplatník ve věku do 26 (28) let se soustavně připřavuje * potvrzení školy nebo učitliště, že se soustavně připra- * na školní rok (na VŠ - akademický rok),
  na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem   vuje na budoucí povolání, při studiu na zahr.škole též   pro který bylo vydáno
              rozhodnutí MŠMT * rozhodnutí MŠMT po celou dobu studia
9.a odpočet na manželku, manžela * oddací list * může uplatnit poplatník, který žije ve společ-
9.b odpočet na manželku, manžela, kteří jsou držiteli ZTP/P * oddací list   né domácnosti s manželkou (manželem),
    * průkaz ZTP/P   která(ý) buď nemá žádné vlastní příjmy, nebo
          její (jeho) vlastní příjmy nepřesáhnou částku
          Kč 38.040,- za rok 2001.
          Do těchto příjmů se zahrnují:
          * hrubá mzda
          * hrubé příjmy (tržby) z podnikání
          * příjmy z pronájmu
          * invalidní důchod
          * starobní důchod
          * nemocenské dávky
          * mateřské dávky
          * dávky od úřadu práce
          Nepříhlíží se:
          * k rodičovskému příspěvku
          * dávkám státní sociální podpory
          * zvýšení důchodu pro bezmocnost
          * ke stipendiu poskytovanému po dobu sous-
          tavné přípravy na budoucí povolání
          * k dávkám sociální péče
          * nezahrnuje se ani státní příspěvek ke sta-
                          vebnímu spoření penzijnímu připojištění
10. odpočet úroků 1. úvěrová smlouva - vždy * předkládá se ve všech případech odpočtu,
        a to při uplatnění odpočtu u zaměstnavatele;
                  jako průkaz platí trvale, nedojde-li ke změně
    2. potvrzení stavební spořitelny nebo banky - vždy * předkládá se ve všech případech odpočtu,
          do 30 dnů po nástupu do zaměstnání
        * předkládá se ve všech případech odpočtu,
          každoročně do 15. 2.  
        * může se jednat o jedno potvrzení obsahující
          výši úroků zaplacených v roce uplynulém i
          předpokládanou výši úroků v roce následují-
                  cím      
    3. výpis z listu vlastnictví * předkládá se poprvé při uplatnění odpočtu
    a     u zaměstnavatele
        * nepředkládá se v případech, kde podmínkou
          odpočtu není vlastnictví bytové potřeby, to je
          při údržbě nebo změně stavby, v případě by-
          tu pronajatého, nebo v užívání, ani při slože-
          ní členského vkladu (bod 3d). Výpis by měl být vysta-
          být vystaven v roce, v jehož průběhu poplat-
          ník odpočet u zaměstnavatele poprvé uplat-
          nil.
          Opakovaně každoročně se však u téhož za-
                  městnavatele nepředkládá
    3. nájemní smlouva * předkládá se poprvé při uplatnění odpočtu
    b     u zaměstnavatele, jde-li o údržbu nebo změ-
                  nu stavby týkající se pronajatého bytu
    3. doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz) * slouží k ověření, zda je shodné místo trvalého
    c     pobytu a bytu, v němž je prováděna údržba
          nebo změna stavby; předkládá se, jde-li o byt
                  v užívání (nikoliv ve vlastnictví nebo pronajatý)
    3 potvrzení právnické osoby (bytového družstva, * jen poprvé při uplatnění odpočtu u zaměst-
    d s.r.o.), v případě složení členského vkladu za účelem   navatele, v případě úvěru na splacení členské-
      získání práva užívání bytu   ho podílu (resp. Vkladu), právnické osobě
                          (zpravidla bytovému družstvu)
11. soukromé životní pojištění * pojistná smlouva * podmínkou je smlouva uzavřená nejméně
          na 5 let, první plnění pojištění v roce dosaže-
          ní 60 let věku.
        * překládá se při prvním uplatnění
            * potvrzení pojišťovny o zaplacení pojistné částky * každoročně do 15. 2.
12. penzijní připojištění * smlouva s penzijním fondem * překládá se při prvním uplatnění
            * potvrzení fondu o příspěvcích * každoročně do 15. 2.
13. dary * dárce krve - potvrzení o počtu odběrů * každoročně do 15. 2.
            * ostatní dary - potvrzení *  každoročně do 15. 2.
POZOR!!!
Změní-li se rozhodné okolnosti pro uplatnění úlevy - odpočtu nezdanitelné částky, platnost průkazu končí, poplatník je povinen
oznámit změnu zaměstnavateli písemně v Prohlášení do konce kalendářního měsíce, v němž ke změně došlo.